Regulamin

§1. Informacje ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania strefy SPA&WELLNESS, znajdującej się na poziomie -1 Obiektu Cicha zdrój oraz gabinetu kosmetycznego.
    2. Regulamin strefy SPA&WELLNESS obowiązuje jej wszystkich użytkowników. Służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jej terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu lub zameldowania się w CICHA ZDRÓJ, każdy Użytkownik (Odwiedzający) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działalności obiektu.
    3. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu. Osoby, niestosujące się do powyższych zasad odpowiadają za wszelkie szkody na osobach i mieniu, spowodowane swoim zachowaniem oraz mogą zostać wyproszone z terenu obiektu wraz z zakazem wstępu do obiektu.
    4. Goście  przygotowują się do wejścia w pokojach.
    5. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia.
    6. Szatnia na odzież przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania odzieży.
    7. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu CICHA ZDRÓJ.
    8. Pracownikom obiektu względem Użytkowników (Odwiedzających) przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Kierownictwo obiektu, uprawnione jest do nakazania opuszczenia obiektu, a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom Regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi.
    9. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie CICHA ZDRÓJ, a tym samym spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
    10. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.)
    
§2. Warunki wstępu na teren CICHA ZDRÓJ

    1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
    2. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym  mieniem (ręczniki, szlafroki itd.) może zostać uznane jako poważne naruszenie regulaminu ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego faktu. Niezależnie od powyższego, w takim wypadku odwiedzający może zostać obciążony kosztami poniesionej szkody za zniszczenie powierzonego mienia.
    3. Pomieszczenia CICHA ZDRÓJ opuścić nie później niż do godziny 20:00.
    4.
        a) strefa saun, łaźni, prysznica wrażeń, dostępna jest dla osób, powyżej 18. roku życia.
        b) CICHA ZDRÓJ może korzystać każdy, z wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z Ustawą z dnia 13.07.2012r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających leków. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego menadżer obiektu zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.
    5. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie CICHA ZDRÓJ jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.
    6. Dzieci do ukończenia 18 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z CICHA ZDRÓJ jedynie pod kontrolą odpowiedniego opiekuna.
    7. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch, przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
    8. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, alkoholu oraz wszelkich środków odurzających. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług CICHA ZDRÓJ obsługa obiektu może wykonać badanie urządzeniem do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i spisać stosowny protokół lub wezwać Policję w celu dokonania pomiaru stanu trzeźwości tych osób.
    9. Zakazuje się wnoszenia do CICHA ZDRÓJ jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych.

§3. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie saun

§3.1. Informacje ogólne

    1. Korzystanie ze stref saun jest dozwolone dla osób powyżej 18. roku życia z wyłączeniem dni, w których przeprowadzane są specjalne seanse saunowe dla dzieci, o terminach których informacja umieszczana jest na stronie internetowej obiektu oraz na materiałach informacyjnych, znajdujących się na recepcji oraz w pokojach.
    2. Użytkownicy (Odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do CICHA ZDRÓJ, saun lub łaźni parowych.
    3. Strefa sauny jest strefą tekstylną.
    4. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
        a) z intensywnymi chorobami skóry,
        b) infekcjami septycznymi,
        c) z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
        d) ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
        e) ostrą lub nie wyleczoną gruźlicą,
        f) stanem zapalnym serca,
        g) ostrymi stanami zawałowymi,
        h) objawami dekompresji,
        i) chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
        j) w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
        k) z zapaleniem żył,
        l) ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego,
        m) z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
        n) zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.
    Wchodząc do strefy saun Odwiedzający (Użytkownik) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
    5. Zabrania się korzystania na terenie strefy saun z telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, komputerów.
    6. Ze względów higienicznych i zdrowotnych zabrania się przynoszenia i spożywania na terenie strefy saun posiłków i napojów z zewnątrz.

§3.2. Zachowanie w saunie
    
    1. Do sauny należy wchodzić boso.
    2. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem saunowym. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
    3. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy CICHA ZDRÓJ. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
    4. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
    5. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem.
    6. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
    7. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
    8. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków higieny.
    
§3.3. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun

    1. Z miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
    2. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
    
§4. Zabiegi w gabinetach

    1. Zabiegi przeprowadzane są w gabinetach: kamiennym, drewnianym oraz kosmetycznym.
    2. Na zabiegi można zapisywać się w recepcji hotelu lub recepcji CICHA ZDRÓJ – bezpośrednio lub telefonicznie.
    3. Każdy zabieg poprzedzony jest wywiadem, przeprowadzanym przez pracownika CICHA ZDRÓJ. Wywiad ma na celu uzyskanie informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu i odradzenie takiego zabiegu, jeżeli przeciwwskazania zostały przez Odwiedzającego (Użytkownika) ujawnione.
    4. Obsługa CICHA ZDRÓJ nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zabiegów przeprowadzonych pomimo istniejących przeciwwskazań, których Odwiedzający (Użytkownik) nie ujawnił w czasie wywiadu.
    5. Zabieg można odwołać minimum na 2 godziny przed zaplanowaną porą. W przypadku późniejszego odwołania zabiegu lub nie pojawienia się na nim, rachunek Odwiedzającego (Użytkownika) zostanie obciążony jak w przypadku skorzystania z zabiegu.
    
§5. Odpowiedzialność cywilna

    1. CICHA ZDRÓJ nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez odwiedzających.
    2. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.
    
§6. Postanowienia końcowe

    Regulamin wchodzi w życie z dn. 14.02.2016 r.